Nội bộ pctth Tình hình phụ tải

Tình hình phụ tải và huy động nguồn ngày - 01/01/2018

Xem ngày
Công suất (MW) Sản lượng (kWh) Sản lượng luỹ kế trong tháng (kWh)
PmaxHT 198 Ahệ thống 3,846,672 ATTHPC 2,862,750 Ahệ thống 3,846,672 ATTHPC 2,862,750
PmaxTTHPC 162 Anhận HT 3,846,672 AEVNCPC 983,922 Anhận HT 3,846,672 AEVNCPC 983,922
Pnhận 198 Adiesel 0 Adệt 110,770 Adiesel 0 Adệt 110,770
Pdiesel 0 Ath.điện 256,309 ALusk 473,431 Ath.điện 256,309 ALusk 473,431
Pth.điện 13 Asa thải 0 AChân Mây 40,775 Asa thải 0 AChân Mây 40,775
Psa thải 0 AĐồng Lâm 399,721 AĐồng Lâm 399,721
Tình hình vận hành nguồn lưới trong ngày