Dịch vụ khách hàng pctth Lịch tạm ngừng cấp điện

Lich tam ngung cung cap dien tren dia ban tinh Thua Thien Hue tu ngay 2932023 den ngay 0442023

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ ngày 29/3/2023 đến ngày 04/4/2023

(23/03/2023,16:31:33)

Để Quý khách hàng chủ động trong sinh hoạt và công tác, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế thông báo Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ ngày 29/3/2023 đến ngày 04/4/2023 như sau:


Lich tam ngung cung cap dien tren dia ban tinh Thua Thien Hue tu ngay 22032023 den ngay 28032023

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ ngày 22/03/2023 đến ngày 28/03/2023

(16/03/2023,18:42:44)

Để Quý khách hàng chủ động trong sinh hoạt và công tác, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế thông báo Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ ngày 22/03//2023 đến ngày 28/03/202


Lich tam ngung cung cap dien tren dia ban tinh Thua Thien Hue tu ngay 15032023 den ngay 21032023

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ ngày 15/03//2023 đến ngày 21/03/2023

(09/03/2023,21:43:09)

Để Quý khách hàng chủ động trong sinh hoạt và công tác, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế thông báo Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ ngày 15/03/2023 đến ngày 21/03/2023


Lich tam ngung cung cap dien tren dia ban tinh Thua Thien Hue tu ngay 08032023 den ngay 14032023

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ ngày 08/03//2023 đến ngày 14/03/2023

(02/03/2023,16:15:21)

Kính gửi: Quý khách hàng sử dụng điện. Để Quý khách hàng chủ động trong sinh hoạt và công tác, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế thông báo Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ ngày 08/03//202


Lich tam ngung cung cap dien tren dia ban tinh Thua Thien Hue tu ngay  01032023 den ngay 070322023

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ ngày 01/03/2023 đến ngày 07/03/22023

(23/02/2023,16:40:04)

Để Quý khách hàng chủ động trong sinh hoạt và công tác, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế thông báo Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ ngày 01/03//2023 đến ngày 07/03/2023 như sau:


Lich tam ngung cung cap dien tren dia ban tinh Thua Thien Hue tu ngay 22022023 den ngay 28022023

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ ngày 22/02/2023 đến ngày 28/02/2023

(16/02/2023,18:31:56)

Để Quý khách hàng chủ động trong sinh hoạt và công tác, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế thông báo Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ ngày 22/02/2023 đến ngày 28/02/2023


Lich tam ngung cung cap dien tren dia ban tinh Thua Thien Hue tu ngay 15022023 den ngay 21022023

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ ngày 15/02/2023 đến ngày 21/02/2023

(09/02/2023,20:05:27)

Để Quý khách hàng chủ động trong sinh hoạt và công tác, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế thông báo Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ ngày 15/02/2023 đến ngày 21/02/2023


Lich tam ngung cung cap dien tren dia ban tinh Thua Thien Hue tu ngay 08022023 den ngay 14022023

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ ngày 08/02/2023 đến ngày 14/02/2023

(02/02/2023,16:14:50)

Để Quý khách hàng chủ động trong sinh hoạt và công tác, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế thông báo Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ ngày 08/02/2023 đến ngày 14/02/2023


ich tam ngung cung cap dien tren dia ban tinh Thua Thien Hue tu ngay 25012023 den ngay 07022023

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ ngày 25/01/2023 đến ngày 07/02/2023

(19/01/2023,13:05:11)

Để Quý khách hàng chủ động trong sinh hoạt và công tác, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế thông báo Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ ngày 25/01/2023 đến ngày 07/02/2023


ich tam ngung cung cap dien tren dia ban tinh Thua Thien Hue tu ngay 18012023 den ngay 24012023

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ ngày 18/01/2023 đến ngày 24/01/2023

(12/01/2023,16:31:38)

Để Quý khách hàng chủ động trong sinh hoạt và công tác, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế thông báo Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ ngày 18/01/2023 đến ngày 24/01/2023


Các tin khác:
Chọn ngày: