Khách hàng cần biết pctth Thủ tục cấp điện mới

Dịch vụ cấp điện mới hạ áp

(12/11/2021,10:34:46)

Hướng dẫn trình tự, thủ tục và hồ sơ cấp điện mới từ lưới điện hạ áp

Quy trình phối hợp thực hiện “một cửa liên thông” giữa cơ quan nhà nước và ngành điện

(01/02/2019,14:58:44)

Cải tiến, giảm các thủ tục để khách hàng có nhu cầu được cấp điện phục vụ sản xuất kinh doanh trong thời gian ngắn nhất; thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo tính chính xác, minh bạch trong toàn b

Đầu trang Đầu trang   
Chọn ngày: