Cập nhật ngày 27/02/2023,08:15:09

Đảng bộ PC Thừa Thiên Huế: Nhìn lại 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của TW, Nghị quyết số 18-NQ/TU của Tỉnh ủy

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW, Nghị quyết 18-NQ/TU về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ đã quan tâm triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các nội dung trong tâm theo chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên.
Đảng bộ PC Thừa Thiên Huế trực thuộc Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, có nhiệm vụ sản xuất kinh doanh điện năng và dịch vụ khách hàng đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, củng cố an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh TT-Huế. Đảng bộ Công ty hiện có 275 đảng viên sinh hoạt tại 20 chi bộ trực thuộc,
Hằng năm, Đảng ủy Công ty đã xây dựng kế hoạch và tập trung chỉ đạo các cấp ủy chi bộ trực thuộc triển khai tuyên truyền và tổ chức thực hiện công tác dân vận, góp phần nâng cao nhận thức của của đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động về vị trí, vai trò công tác dân vận trong tình hình mới, xem đây là nhiệm vụ quan trọng có tính chiến lược, là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và cả hệ thống chính trị trong toàn Đảng bộ. Đồng thời, Đảng ủy chú trọng và tạo điêu kiện cho cán bộ làm công tác dân vận, giao tiếp khách hàng… tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, công tác dân vận, dân chủ... để nâng cao trình độ lý luận chính trị, năng lực thực tiễn và kỹ năng công tác vận động quần chúng. Cùng với đó, Công tác cải cách hành chính và xây dựng đạo đức công vụ tại Công ty đã được đổi mới toàn diện, xác định là việc làm then chốt trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Lãnh đạo các cấp trực thuộc Đảng bộ đã định kỳ thực hiện lịch tiếp công dân, duy trì và thực hiện tốt chế độ đi cơ sở, làm việc tại cơ sở, tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả những kiến nghị, đề xuất chính đáng của cơ sở và nhân dân.

 27022023 (1).jpg
Đảng bộ Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

 27022023 (2).jpg
Tổ chức kết nạp Đảng viên mới

Nhờ chú trọng đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tinh thần lao động sản xuất và triển khai có hiệu quả các đề án trọng tâm của tỉnh, Đảng ủy Công ty đã tạo được sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và người lao động, qua đó cùng hướng ứng, tham gia các phong trào do cấp ủy cấp trên phát động, các phong trào do tỉnh phát động như “Ngày Chủ nhật xanh”, “Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm xanh - sạch - sáng”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”…, góp phần xây dựng Công ty và tỉnh Thừa Thiên Huế ngày càng văn minh, hiện đại.

 27022023 (3).jpg
Khánh thành công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” tại thôn Bình An, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc và bàn giao cho địa phương nhân Tháng tri ân khách hàng năm 2022

Trong thời gian tới, Đảng bộ Công ty tiếp tục Chỉ đạo triển khai đối thoại theo Quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, đơn vị với cán bộ, đảng viên, người lao động, chỉ đạo chuyên môn phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn tổ chức tốt Hội nghị Người lao động, thông qua Hội nghị đã kịp thời sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định phù hợp… nhằm đảm bảo các quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động, phát huy dân chủ trong đơn vị; tiếp thu và giải quyết kịp thời, thỏa đáng các kiến nghị của người lao động hoặc đề xuất, kiến nghị cấp trên xem xét, giải quyết kịp thời theo phân cấp.

 27022023 (4).jpg
Hội nghị Người lao động năm 2023 tại Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế

Bên cạnh đó, Đảng bộ Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư, ứng dụng CNTT, chuyển đổi số vào công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng và các hoạt động SXKD, ĐTXD; đẩy mạnh cung cấp dịch vụ điện; dịch vụ trực tuyến cấp độ 4 trên cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công của tỉnh, chú trọng công tác CSKH, giao tiếp khách hàng, truyền thông bên ngoài.

Với những nỗ lực không ngừng cùng với mục tiêu tiếp tục lấy khách hàng làm trung tâm cho mọi hoạt động, Đảng bộ Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế gắn nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh với việc phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị của đơn vị, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Hoàng Anh
Các tin khác:
Chọn ngày