Cập nhật ngày 22/03/2023,14:37:41

Xác định định mức sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt theo quy định tại Luật Cư trú

Bộ Công Thương cho biết, khoản 4 Điều 38 Luật Cư trú quy định: “Kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã được cấp vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú theo quy định của Luật này cho đến hết ngày 31/12/2022. Trường hợp thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khác với thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú thì sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú.

xac-dinh-dinh-muc-su-dung-dien-cho-muc-dich-sinh-hoat-theo-quy-dinh-tai-luat-cu-tru-dien-16709229340721123845461

Khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu hồi Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú đã cấp, thực hiện điều chỉnh, cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú theo quy định của Luật này và không cấp mới, cấp lại Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú".

Như vậy, kể từ ngày 1/1/2023 sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy không còn giá trị sử dụng và được thay bằng Thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú nên các nội dung liên quan đến sổ hộ khẩu, sổ tạm trú để xác định định mức sử dụng điện sinh hoạt tại Thông tư số 16/2014/TT-BCT được sửa đổi như sau:

- Bổ sung khoản 3 Điều 2 Thông tư số 16/2014/TT-BCT: "3. Thông tin về cư trú là thông tin được xác định theo quy định tại Luật Cư trú và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Luật Cư trú."

- Sửa đổi khoản 2 Điều 10: "2. Bên mua điện sinh hoạt có các hộ sử dụng điện dùng chung công tơ (xác định theo Thông tin về cư trú), áp dụng giá bán điện cho các hộ sử dụng theo nguyên tắc định mức chung của bên mua điện bằng định mức của từng bậc nhân với số hộ sử dụng điện dùng chung công tơ."

- Sửa đổi điểm a khoản 3 Điều 10: "a) Trường hợp có thể kê khai được số người thì cứ 4 người (xác định theo nơi tạm trú trong Thông tin về cư trú hoặc danh sách cán bộ, chiến sỹ có xác nhận của thủ trưởng đơn vị đối với lực lượng vũ trang) được tính là một hộ sử dụng điện để áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt".

- Sửa đổi điểm a khoản 4 Điều 10: "a) Tại mỗi địa chỉ nhà cho thuê, bên bán điện chỉ ký một hợp đồng mua bán điện duy nhất. Chủ nhà cho thuê có trách nhiệm cung cấp Thông tin về cư trú của người thuê nhà."

- Sửa đổi điểm c khoản 2 Điều 12: "c) Số hộ sử dụng điện sinh hoạt nông thôn sau công tơ tổng là số hộ thường trú và tạm trú, thuộc phạm vi cung cấp điện của công tơ tổng được xác định theo Thông tin về cư trú do đơn vị bán lẻ điện cung cấp và định mức trong hợp đồng mua bán điện ký với đơn vị bán lẻ điện. Bên bán điện căn cứ theo Thông tin về cư trú do bên bán lẻ điện cung cấp đối chiếu với thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác định số hộ gia đình sử dụng điện thực tế sau công tơ tổng;".

Cổng thông tin điện tử Chính phủ
Các tin khác:
Chọn ngày